תקנון

תקנון

ברוכים הבאים לאתר “okifinance”. האתר מנוהל ומופעל על ידי  “אורי קוסקאס” (להלן: “הנהלת האתר” או “החברה”). השימוש באתר כפוף למפורט במסמך זה. אנא קרא את תנאי השימוש באתר (להלן:”התקנון”). כניסתך לאתר ושימושך בו יעידו על הסכמתך לתנאים המפורטים לעיל.

תקנון האתר מתייחס לאתר המופיע תחת שם הדומיין לעיל https://okifinance.com/

בכל מקום בתקנון זה בו יופיע המונח “גולש” או “משתמש” הכוונה לאדם או חבר בני אדם העושה שימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט לרבות באמצעות תקשורת סלולרית.

בחלק ממדורי האתר יתכן ויימצאו תנאי שימוש נוספים ו/או התניות, המתייחסים במפורט לאותו מדור או שירות. השימוש במדורים ובשירותים אלו כפוף הן לתנאי שימוש אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שנמצאו בהם.

במסמך זה הנהלת האתר לרבות עובדיה, מנהליה, בעליה והפועלים מכוחה או בשמה.

תקנון האתר מנוסח בלשון זכר ואולם הוא פונה אל נשים וגברים כאחד.

בכל מקום בו תהיה קיימת סתירה בין הכתוב בתקנון זה ובין הכתוב באתר יראו הצדדים את הכתוב בתקנון בלבד כבר תוקף.

הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ועל הגולשים באתר מוטלת האחריות להתעדכן בשינויים.

 

המידע המופיע באתר

 1.    okifinance הנו אתר תוכן הפועל ברשת האינטרנט. להנהלת האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.
 2.     הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למאן דהוא כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים ועל הנתונים המופיעים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.
 3.     למען הסר ספק מובהר בזאת כי התכנים המופיעים באתר הנם על דעת הנהלת האתר בלבד.
 4.     הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לטעות במידע המפורסם באתר וכן לא תישא בכל אחריות למידע מטעה ו/או שקרי שיופיע בדפי הפרופיל של המטפלים המפרסמים באתר ו/או בכרטיסי העסק המופיעים באתר לרבות בגין פרטי המוצרים ו/או השירותים המוצעים.
 5.     הנהלת האתר לא תשא באחריות למידע ולתכנים שיתפרסמו ב-“נגישות ישראל” על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם.
 6.     יש להתייחס במשנה זהירות ובביקורתיות למידע המתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע המתפרסם ב-“okifinance”, לרבות בכל מדור באתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו. כל מידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לבדיקת התכנים המתפרסמים על ידי הגולש באתר.
 7.     המידע הנמסר לפרסום ב-“okifinance” יהיה בחלקו מוסתר מכלל משתמשי האינטרנט למעט מנויי האתר. אף על פי כן יש לנהוג במשנה זהירות במסירת פרטים אישיים וכן בתגובות ובפניות בעקבות השימוש ב-“okifinance” או בעקבות פרסום פרטים אישיים.
 8.     הנהלת האתר מתחייבת כלפי המשתתפים לסודיות בקשר לפרטיהם אשר אינם מיועדים לפרסום לרבות פרטי אמצעי תשלום במידה ויועברו להנהלת האתר ופרטי דוא”ל ואולם הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות במקרה של פריצה למסד הנתונים של האתר ושימוש לרעה בפרטים הנמצאים בו.
 9.     על אף האמור לעיל, הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתתף או לכל גורם אחר, במקרה והמידע יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה בין במתכוון ובין מתוך רשלנות.
 10. בהרשמתך לאתר “okifinance” הנך נותן הרשאה להנהלת האתר להכלל ברשימת לקוחות האתר אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר שלה בהתאם להתניות  בתיקון 40 לחוק הבזק לרבות בכל הקשור למשלוח הודעות פרסום באמצעות הודעות SMS ו/או בכל טכנולוגיה אחרת אשר עושה שימוש במשלוח פרסומות באמצעות טלפון נייד.
 11. הנהלת האתר מתחייבת בפני המשתמשים שלא להעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרה של מחדל הפוגע או העלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות “okifinance” או במקרה של שימוש בשירותי “okifinance” לביצוע מעשה בלתי חוקי או במקרה של הפרת תנאי הסכם זה או במקרה של צו שיפוטי ו/או החלטת בית משפט מוסמך במדינת ישראל המורה להנהלת האתר למסור את פרטי המשתמש.
 12. בנוסף תהיה רשאית הנהלת האתר לחשוף את פרטי המשתמש בכל מקרה של מחלוקת או הליך משפטי בינה ובין המשתמש.
 13. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כלל הנתונים הנמסרים ע”י משתמשי האתר אשר אינם נכללים בגדר פרטים חסויים יהיו ניתנים לשימוש, העתקה, הפצה, ביצוע פומבי, מתן הרשאה לצד ג’, פרסום או תרגום והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה שהיא בנוגע למידע זה המפורסם באתר.

 

אופן השימוש בשירותי האתר

 1. ” okifinance” הנו אתר הפועל ברשת האינטרנט ומיועד לגולשים מגיל 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך לאתר הנך מצהיר שאתה מעל גיל 18.
 2. בהרשמתך לאתר הנך רשאי לעשות שימוש בכל דפי האתר ולצפות בכל דפי הגולשים הרשומים למעט במקרים שיוגבלו ע”י הנהלת האתר ע”פ שיקול דעתה בלבד.
 3. הנהלת האתר שומרת על זכותה כי בעתיד שימוש בתכני האתר יותנה כולו או ברובו בתשלום באמצעות אמצעי תשלום כמפורט באתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או בהסכמת המשתמש.
 4. המשתמש באתר מקבל רישיון שימוש מוגבל ומוקצב בתכני האתר לתקופה מוגבלת בזמן בהתאם לשיקול דעת הנהלת האתר בלבד.
 5. בנוסף מובהר בזאת כי רישיון השימוש הנו אישי ואינו ניתן להעברה.
 6. רישיון השימוש מוקצה למשתמש בכפוף לתנאי הרכישה ו/או השימוש המפורטים באתר.
 7. באישורו הסכם זה מצהיר המשתמש כי שימוש בכל תכני האתר יעשה למטרות אישיות בלבד והמשתמש לא יבצע כל שימוש מסחרי בתכנים הנמצאים באתר לרבות בפרטי הגולשים באתר.
 8. שימוש לעניין זה לרבות העתקת התכנים והפצתם לצורכי עשיית רווח.
 9. במקרה של מחלוקת ו/או חילוקי דעות בין הנהלת האתר והמשתמש, הנתונים הרשומים בבסיס הנתונים של הנהלת האתר בשרתים יהוו ראיה חלוטה לצורך הכרעה במחלוקת והם יהוו ראיה חלוטה בכל הליך משפטי בין הצדדים.\

 

שירותים הטעונים רישום:

 1.     באתר העמותה ניתן למצוא שירותים הטעונים רישום. תוכל ליהנות משירותים אלה לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלך הרישום ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לרישום.
 2.     השימוש בחלק מהשירותים הטעונים רישום, כרוך בתשלום דמי מנוי. ההוראות המתייחסות לתשלום דמי המנוי יימצאו אף הן בהסכם המקוון הנלווה לשירות, אותו תתבקש לאשר.
 3.     בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגוריך והאם הנך נדרש בנגישות לצורך הגעתך והשתתפותך באירוע / בכנס / יום העיון / השתלמות וכיוצ”ב שחברת “okifinance” מקיימת. כמו כן יידרשו פרטי כרטיס האשראי שלך (במידה והשירות כרוך בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור אך ורק פרטים נכונים, מלאים ומדויקים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים  עלולים למנוע ממך את המשך הרישום והשימוש בשירות ובמידת הצורך אף לסכל את יצירת הקשר עמך. במקרה של שינוי פרטים, עליך לעדכנם באמצעות מחלקת פניות הציבור ב-“okifinance” או באופן מקוון במייל המופיע ב”okifinance”
 4.     יובהר כי הנתונים שמסרת בעת רישומך לשירות, יישמרו במאגר המידע בבעלות “okifinance”. “okifinance” לא תבצע כל שימוש בפרטיך אלא לצורך הרישום שביצעת ובהתאם למדיניות הפרטיות של “ביokifinance”
 5.     “okifinance” רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 6.     הנך רשאי לבטל עסקה לרכישת שירות שביצעת ב-“okifinance” בכפוף לכל התנאים האמורים בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א – 2010.

 

אספקת השירות

 1.     “okifinance” לא תהיה אחראית לאיחור או שיבוש בגין תקלות ברשת האינטרנט ו/או בשרתי החברה שאינן בשליטת החברה ושתגרומנה להפרעה בצפייה באתר.
 2.     במקרה של תקלות טכניות תהיה החברה מחויבת לספק ללקוח מיד לאחר תום התקלה את השירות, ללא כל פיצוי, זיכוי או טענה מכל סוג אחר.

 

תכנים שאינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי:

 1.     באתר העמותה תוכל למצוא תכנים בנושא נגישות, לרבות מידע על נגישות מבנית, נגישות השירות, מידע אודות אתרי אינטרנט נגישים, מורשי נגישות, מאמרים, מידע למנגיש, לוח אירועים וכנסים של העמותה ושל גרמים אחרים בתחום הנגישות, סיכומים של דיונים בהם השתתפו נציגי העמותה בוועדות הכנסת ו/או במכון התקנים בנושאי נגישות השונים, חדשות נגישות, תלונות נגישות וכיוצ”ב.
 2. על אף שנעשה מאמץ רב לרכז ולעבד תכנים אלו באתר, יתכן שבתהליך קליטתם עיבודם ופרסומם יפלו טעויות סופר ואחרות. במידה והנך מבצע שימוש בתכנים אלה, עליך לבדוק אותם ולאמת אותם. אין בפרסומם משום המלצה ו/או חוות דעת ובכל מצב אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ של מורשה נגישות מתו”ס (מבנים, תשתיות וסביבה) ו/או ייעוץ של מורשה נגישות השירות וכיוצ”ב. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים כאמור שתמצא באתר העמותה, תיעשה על אחריותך האישית בלבד.

 

מידע האסור בפרסום

 1. הנהלת האתר עומדת על כך כי הגולשים באתר מתחייבים בזאת:
 2. להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע”י הנהלת האתר.
 3. לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישומים הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים Malicious Applications) ) וכיו”ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים.
 4. לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
 5. לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן או משתמש באתר.
 6. להימנע משימוש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור. כמו כן יש להימנע משימוש בתכנים העשויים לפגוע בסמלי מדינה, סמלי שלטונה לרבות סמלים מלוכניים וכן מכל פגיעה בדגלה, אתריה ההיסטוריים ומורשתה.
 7. לא להתעמר בציבור הגולשים בבקשות מטרידות  ובאמירות מגונות.
 8. לא לכלול בתכנים המועלים חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכן הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.
 9. להימנע מהצפת פורומים ו/או בלוגים ו/או תגובות למאמרים בהודעות סרק.
 10. לא לעשות שימוש בתכנים שיש בהם שידור של “דואר זבל”, “SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רדיו/ טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרדיו/טלפון נייד/ציוד קצה, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי המפעיל.
 11. לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים באתר.
 12. לא להטריד גולשים בפורום, בצ’אט או בבלוג, לא לפגוע בגולשים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת.
 13. לא להעלות לאתר לרבות בפורום הפעיל בו חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית או העלול לפגוע באדם או בחבר אנשים.
 14. לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם.
 15. להימנע מפרסום חומר האסור לפי הוראות כל דין.
 16. לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק.
 17. לא לפרסם ו/או לשלוח לינק לתוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני אחר.
 18. לא לפרסם פרטים אישים של אנשים או מספרי טלפון או אמצעי התקשרות אחרים.
 19. לא לערוך פרסום מסחרי באמצעות כרטיס המשתמש, פורומים או בלוגים באתר.
 20. להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע”י הנהלת האתר.
 21. לא לשלוח הודעות באופן המעורר תלונות מצד המקבלים.
 22. לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
 23. לא לכלול כל חומר העלול להטעות משתמש באתר, למען הסר ספק יובהר כי חל איסור חמור להתחזות לאדם אחר או לפרסם את תמונתו של אדם שאינו המשתמש.
 24. לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה.
 25. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים מבלי שנתנו לכך הסכמתם לפרסום מראש ובכתב.
 26. כל תוכן העלול להטעות את הצרכן.
 27. כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים ברשת האינטרנט ו/או העלול לגרום נזק ו/או לפגוע במשתמשי רשת האינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט.

 

פרסומות

 1. “okifinance” הנו אתר העשוי לכלול מידע מסחרי הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, וידאו, תמונות או בקול.
 2. פרסום מידע מסחרי או פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה לרבות את מוצרי החברה ושירותיה.
 3. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות שיפורסמו ב-“okifinance”. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.
 4. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים ב-“okifinance” תסוכם ישירות בין הרוכש ובין המפרסם הנוגע בדבר. הנהלת האתר לא תהיה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תשא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות ב-“okifinance” או ירכשו באמצעותן.
 5. במידה והנך מעוניין לפרסם ב-“okifinance” מוצר ו/או שירות כלשהו, עליך לקבל הסכמת בעלי האתר מראש ובכתב לכך.
 6. החליטה “okifinance” לפרסם את התוכן שמסרת, היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה לקצרו ו/או לשנותו ו/או להתאימו לאופי האתר.
 7. התכנים שתמסור לפרסום באתר העמותה יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת ו/או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר העמותה ו/או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.
 8. העמותה מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים משתמשים באתר העמותה. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של העמותה, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים, מורשי נגישות, משרדי ממשלה וכיו”ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

 

גישה לאתר “okifinance

 1. הרשמה לאתר מותנית כאמור בהיות הנרשם בן 18 שנים ומעלה ביום ההרשמה.
 2. הגישה לאתר יכול ותהיה מוגבלת לנרשמים כחברים באתר והשימוש בו יותנה במתן שם משתמש ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או וסיסמה. להנהלת האתר יהיה מסור שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לקבוע אילו שירותים ומדורים יהיו תלויים ברישום כאמור.
 3. הנהלת האתר תהיה רשאית להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה למדורים ולשירותים או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים לפי שיקול דעת הנהלת האתר.
 4. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את מדיניות התשלום בעבור השירותים הניתנים על ידה.
 5. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות בגין קשיי גישה ו/או גלישה מצד המשתמש בשל כשל בציוד הקצה המצוי ברשותו.

 

קישורים

 1. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו ב-“okifinance” יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. הנהלת האתר רשאית להסיר מ- “okifinance” קישורים שנכללו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שימצא ב-“okifinance” קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
 2. “okifinance” לא תישא באחריות לתוכנם של האתרים המקושרים ולמידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתרים אלו.

 

קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב-“okifinance” לרבות הסרטונים, השם וסימני המסחר של “okifinance” ועיצוב האתר לרבות בתכנים המתפרסמים בו על-ידי הנהלת האתר או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הנם של הנהלת האתר בלבד.
 2. ב-“okifinance” עשויים להימצא תכנים נוספים, המתפרסמים על-פי הסכם בין הנהלת האתר לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי ו/או להנהלת האתר הכל בהתאם למסוכם בין הצדדים.
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם. אין לבצע ללא אישור בעל הזכויות באתר כל פעולה מסוג הפקה חוזרת, שיכפול, סריקה, הוצאה לאור, הצגה בפומבי ו/או העברה של המידע המפורסם באתר באמצעות דואר, פקס, דוא”ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים בין בתמורה ובין שלא בתמורה. שימוש ו/או פרסום המידע המופיע באתר, באתרים אחרים ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרת, הינם אסורים בהחלט. כמו-כן, חל איסור בהחלט לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או טרנספורמציה של המידע המפורסם במערכת ו/או המתבסס עליו.
 4. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הנם קניינם של מפרסמים אלה בלבד ו/או קניינה של הנהלת האתר.
 5. כל מסירת מידע המיועד לפרסום ב-“okifinance” יראו בעצם מסירתו לפרסום כי המוסר הנו בעל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום מקנה הדבר להנהלת האתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה באתר ובכל אתר אחר של הנהלת האתר שיתווסף ל-“okifinance” ובכל פרסום אחר או נוסף של הנהלת האתר באמצעי תקשורת כלשהו.

 

אחריות הנהלת האתר

 1. השירותים והמידע הניתנים ב-“okifinance” ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים.
 2. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי למסרים ו/או למידע ו/או לנתונים שיפורסמו ב-“okifinance” יהיה תוקף. הנהלת האתר מצהירה בזאת כי לא תשא באחריות כלשהי לתוכן המידע או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו באתר.
 3. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים ב-“okifinance” על-ידי המפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים. אין ביכולתה של הנהלת האתר לבקר את אמיתות המידע הנמסר לה. הנהלת האתר לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות על מידע שפורסם ב-“okifinance” על-ידי צדדים שלישיים לרבות גולשים.
 4. הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותי “okifinance” לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או למחשבי המשתמשים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
 5. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות כלפי משתמשי האתר בגין מקרה פריצה למסד הנתונים של האתר, גניבת מידע משרתי האתר,  שימוש במידע המצוי באתר בידי גורמים עוינים ו/או בלתי מורשים ולרבות עשיית שימוש שמידע הקשור לגולשי האתר ולפרטיהם האישיים.

חסימת גישה

 1. הנהלת האתר רשאית, למנוע מכל משתמש את השימוש באיזה מהפעילויות באתר, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. כמו כן רשאית הנהלת האתר לבטל את תוקפו של שם המשתמש והסיסמה ולבטל חברות באתר. הנהלת האתר תעשה כן באם יובא לידיעתה כי הופרו תנאים המפורטים במסמך זה או אם יתגלה מעשה או מחדל המנוגד לחוק או הפוגע או עלול לפגוע בפעילויות באתר, במשתמשיו, בהנהלת האתר או במי מטעמה, וכן מכל סיבה אחרת שתמצא הנהלת האתר לפי שיקול דעתה המוחלט.
 2. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיה של הנהלת האתר על פי החוק ועל פי הוראות נוספות בתנאי שימוש אלה ובתנאים מקוונים נוספים באתר.

 

 

 

שיפוי

 1. כל משתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או עקב שימוש באתר שלא בהתאם לאמור בתקנון זה.

 

תמיכה טכנית

 1. הנהלת האתר אינה מחויבת לספק תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש באתר. הנהלת האתר תעשה מאמצים לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד ו/או באמצעות דרכי התקשרות אחרות כפי שתפורסמנה מעת לעת על גבי האתר.
 2. בהירשמך לאתר אתר הנך מצהיר כי להנהלת האתר אין כל חובה להדריך ולייעץ בכל נושא הקשור לשימוש באתר מעבר למפורט בו.

 

מחיקת מידע

 1. הנהלת האתר רשאית למחוק כל חומר שיימסר על ידי משתמשים באתר וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר, הנהלת האתר תהיה רשאית למחוק מידע כאמור מסיבות טכניות, או אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם מנוגד לחוק או מנוגד לאיזה מתנאי השימוש באתר, וכן מסיבות סבירות אחרות לרבות חשש להתחזות או פרסום פרטי צד שלישי בניגוד לרצונו. האמור לעיל אינו מחייב את הנהלת האתר לנטר את התכנים ביוזמתה ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי.
 2. הנהלת האתר רשאית אף למחוק כל חומר שפורסם על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. כל תוכן או מידע כאמור עשויים להימחק כעבור זמן קצוב. הנהלת האתר אינה מתחייבת שמידע ו/או פרסומת באתר במועד מסוים יוסיפו להתפרסם באתר גם בהמשך.
 4. הנהלת האתר עשויה להוסיף ולפרסם מידע, אף אם נמחק בעבר מהאתר.

 

אבטחת מידע

 1. העמותה התקינה באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. מערכות אלה מצמצמים ומקטינים את הסיכונים לחדירה ללא הרשאה למחשבי העמותה, אולם אין בהן ביטחון מוחלט. לכן, העמותה איננה מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית ו/או בלתי חוקית למידע המאוכסן בה.

שינויים באתר והפסקת השירות

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר לרבות שירותיו, עיצובו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, הכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו בין השאר בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים.
 2. לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מובהר בזאת כי אין בעריכת שינוי משום הקלה ו/או שינוי ביחסי ההתקשרות החלים בין הנהלת האתר ובין הגולש בהתאם לתקנון זה.
 3. השירותים ב-“okifinance” ניתנים בחלקם לפי שעה בלא תשלום. הנהלת האתר תהיה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. הנהלת האתר תפרסם ב-“okifinance” הודעה על הפסקת השירותים במידה ויוחלט על כך.
 4. הנהלת האתר תעשה כל מאמץ על מנת לוודא כי פעילות האתר תעשה באופן סדיר ואולם תיתכנה הפרעות ברשת האינטרנט שאינן קשורות לאתר “okifinance” ושלהנהלת האתר אין כל אחריות בגינן.

דין ומקום שיפוט

 1. על השימוש באתר “okifinance” יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.
 2. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
 3. שימושך באתר יעיד כי הנך מקבל את סמכות השיפוט כמופיע בהסכם זה והנך מקבל את הגדרת אזור השיפוט כמופיע לעיל.
 4. העבירה הנהלת האתר את זכויותיה באתר, או חלק מהן, לצד שלישי, תהיה רשאית הנהלת האתר להמחות גם את זכויותיה – כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה.

 

תקנון ותנאי עסקהלרכישת ספר ”פרקטיקה בנדל”ן” של אורי קוסקאס

אורי קוסקאס- עוסק מורשה 303039705

 

 1. הספר הדיגיטלי/מודפס של אורי קוסקאס (להלן: “אורי“)

עיקרי הספר מפורטים להלן –

א. הספר פרקטיקה בנדל”ן בנוי מכ-11 פרקים שונים העוסקים בתחום הנדל”ן (להלן: הספר”פרקטיקה בנדל”ן”) – בחלק זה ילמדו תכנים הכוללים בין היתר מושגים ומונחי יסוד, איתור השקעות, תמ”א 38, תהליכים ובירוקרטיה, משא ומתן, בעלי מקצוע, מימון ועוד נושאים הקשורים לתחום הנדל”ן.
ב. במידה ורכש התלמיד חבילה הכוללת מפגשים אישיים ויעוץ נדל”ן כבונוס, יהיה עליו לתאם מועד במהלך החודש לאחר הרכישה

ג. במידה ורכש התלמיד את הגרסה המודפסת, יהיה עליו לספק כתובת מגורים מלאה הכוללת מיקוד.

ד. הספר המודפס מגיע עד 14 ימי עסקים מיום הרכישה ותלוי בסוג המשלוח אותו בחר הרוכש במעמד הרכישה. במידה ובחר באופציה של איסוף עצמי, אין מגבלת זמן והאיסוף הינו באחריות הרוכש בלבד.

 1. ניתן לשלם את שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, צ’ק ומזומן. שכר לימוד שישולם שלא במזומן יחשב כמשולם אך ורק עם גבייתו בפועל על ידי החברה, ללא כל תנאי, סייג או תביעה של צד ג’. כל סכום שלא נגבה בפועל, מחמת אי כיבוד שיק או ביטולו או אי כיבוד הוראת תשלום או ביטולה, מכל סיבה שהיא בכלל ומפני הוראת ביטול בפרט, ייחשב כחוב פסוק המגיע לחברה מכוח הסכם זה ויהא על התלמיד לשלמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, הוצאות החזרה והוצאות גביה על פי הנהוג בבנק הפועלים והמקובל בחברה בכל עת רלוונטית.
 2. תנאי ביטול והחזר שכר הרכישה יהיו לפי המפורט להלן:

א. בקשת ביטול והחזר כספי צריכה להשלח, בכתב לכתובת מייל [email protected] בחברה (להלן: ”שירות לקוחות”) בהתאם לאמור להלן, וכאמור בסעיף 7, תוך 14 יום ממועד התשלום ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, ללא דמי ביטול. למעט מקרים מיוחדים באישור מראש ובכתב כדוגמת הקפאת חשבון, או אי קבלת מענק מגוף שלישי .

הרוכש מתחייב להחזיר את הספר על מנת שיהיה זכאי לקבל הכסף וההחזר הכספי מותנה בהודעה של עד 14 יום ממועד התשלום והחזרת הספר למשרדי החברה.

 1. החזר כספי כמפורט בסעיף 4 לעיל יבוצעו באמצעות החזר דרך האמצעי שדרכו שולם או בהעברה בנקאית לחשבון של התלמיד בתוך 30 ימי עסקים מיום קבלת הספר בחזרה במשרדי החברה.
 2. אורי רשאי לשנות, ללא כל הודעה מוקדמת, את התכנים, שעות הלימוד, מועדי הקורסים, המרצים, או כל פרט מקצועי אחר הקשור לתכנית, והכל לפי שיקול דעתה המקצועי, מבלי שיהווה טיעון ו/או עילה לביטול או החזר שכר הלימוד, אלא כאמור בהסכם זה.
 3. כל הזכויות במסמכים, קבצים וכל חומר אחר, שיימסרו לתלמיד במסגרת התכנית יישארו בבעלותה הבלעדית של אורי, והתלמיד אינו רשאי לעשות בהם כל שימוש, לצלם או להעתיק אותם, או להעביר אותו לצד שלישי כלשהו, וכל זאת למעט שימושו האישי של התלמיד. כמו כן, התלמיד אינו רשאי להקליט ו/או לצלם ו/או לתעד בכל אמצעי דומה את השיעורים שיועברו במסגרת התכנית, וזאת למעט תרשומת שתיערך על ידי התלמיד לשימושו האישי.
 4. התלמיד מאשר כי ידוע לו כי: אורי אינו מתחייב שהתכנים בספר מהווים ערובה להצלחה כלשהי בשיפר המצב הכלכלי או השקעות, נדל’ן או אפיקי השקעה נוספים אשר נלמדים בספר ואין בהסתכמות על התכנים המועברים במסגרת התכנית בכדי לגרום לכך שהתלמיד יבצע, ככל שיבצע, יהיה אכן רווחי, יספק לתלמיד תשואה מסוימת ויענה על ציפיות התלמיד. בסימון של אישור הסכם זה התלמיד מאשר את הסכמתו כי הנתונים שמסר לאורי עשויים בין היתר לשמש לצרכי דיוור ישיר בנוגע למוצרים/ שירותים של החברה ושל גופים הקשורים אליה במקרה שהחברה תסבור שהתלמיד יהיה מעוניין בהם. בכלל זה, התלמיד מסכים לקבל דברי פרסומת מאורי ומגופים קשורים אליו למטרות שיווקיות, כולל למשלוח פרסומת באמצעות , SMS , Email, פקס וטלפון. באפשרות התלמיד להודיע בכל עת כי ברצונו שלא לקבל יותר פרסומים והצעות כאמור.
 5. כאמור,בכל עת שהלקוח יבחר להסיר את כתובת הדוא”ל באמצעותה נרשם ,יוכל באמצעות הסרה קלה (לחיצה על הסר/בטל ) ו/או reply לדואר השיווקי ו/או לכתובת:[email protected]
 6. התלמיד מאשר כי קרא והבין את כל סעיפי מסמך זה, וכי אישורו האלקטרוני עליו מהווה את הסכמתו לתוכנו ולהתחייבויותיו על פיו.
 7. סמכות השיפוט בקשר עם תכנית זאת ומסמך זה מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

 

תקנון ותנאי עסקהלקורס דיגיטלי בנדל”ן של אורי קוסקאס

אורי קוסקאס- עוסק מורשה 303039705

 

 1. הקורסים הדיגיטלי של אורי קוסקאס (להלן: “אורי“) מורכב מרכיבי וידאו והרצאות אינטרנטיות מוקלטות. עיקרי הקורס מפורטים להלן –

א. הקורס דיגיטלי ובנוי משיעורים אינטרנטיים מוקלטים (להלן: ‘קורס דיגיטלי בנדל”ן “פרקטיקה בנדל”ן”) – בחלק זה ילמדו תכנים הכוללים בין היתר מושגים ומונחי יסוד, איתור השקעות, תמ”א 38, תהליכים ובירוקרטיה, משא ומתן, בעלי מקצוע, מימון ועוד נושאים הקשורים לתחום הנדל”ן.
ב. במידה ורכש התלמיד חבילה הכוללת מפגשים אישיים ויעוץ נדל”ן כבונוס, יהיה עליו לתאם מועד במהלך החודש לאחר הרכישה

 1. ניתן לשלם את שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, צ’ק ומזומן. שכר לימוד שישולם שלא במזומן יחשב כמשולם אך ורק עם גבייתו בפועל על ידי החברה, ללא כל תנאי, סייג או תביעה של צד ג’. כל סכום שלא נגבה בפועל, מחמת אי כיבוד שיק או ביטולו או אי כיבוד הוראת תשלום או ביטולה, מכל סיבה שהיא בכלל ומפני הוראת ביטול בפרט, ייחשב כחוב פסוק המגיע לחברה מכוח הסכם זה ויהא על התלמיד לשלמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, הוצאות החזרה והוצאות גביה על פי הנהוג בבנק הפועלים והמקובל בחברה בכל עת רלוונטית.
 2. תנאי ביטול השתתפות בחבילת התוכן והקורסים והחזר שכר לימוד יהיו לפי המפורט להלן:

א. ביטול ההשתתפות בקורס , בכתב לכתובת מייל [email protected] בחברה (להלן: ”שירות לקוחות”) בהתאם לאמור להלן, וכאמור בסעיף 7, תוך 14 יום ממועד התשלום ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, ללא דמי ביטול. למעט מקרים מיוחדים באישור מראש ובכתב כדוגמת הקפאת חשבון, או אי קבלת מענק מגוף שלישי .

התלמיד מתחייב כי בנוסף להודעה בכתב אשר מאפשרת לו לקבל זיכוי מלא על התוכנית במידה ונעשתה בכפוף לתנאים, ישוחח עם אחד ממנהלי החברה . יובהר כי, שיחת הטלפון עם אחד ממנהלי החברה איננה מבטלת את זכותו של התלמיד לקבל זיכוי מלא במידה ועמד בתנאים, אך מגנה על החברה ועל אפשרותה לקבל ביקורת ולבצע “בקרת איכות”.

 1. החזר כספי כמפורט בסעיף 4 לעיל יבוצעו באמצעות החזר דרך האמצעי שדרכו שולם או בהעברה בנקאית לחשבון של התלמיד בתוך 30 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול.
 2. הבטחת מקומו של התלמיד בתכנית ומתן גישה לקורסים הדיגיטלים מותנית בהסדרת שכר הלימוד וחתימה על מסמך זה, טרם תחילת הפעילות.
 3. אורי רשאי לשנות, ללא כל הודעה מוקדמת, את התכנים, שעות הלימוד, מועדי הקורסים, המרצים, או כל פרט מקצועי אחר הקשור לתכנית, והכל לפי שיקול דעתה המקצועי, מבלי שיהווה טיעון ו/או עילה לביטול או החזר שכר הלימוד, אלא כאמור בהסכם זה.
 4. כל הזכויות במסמכים, קבצים וכל חומר אחר, שיימסרו לתלמיד במסגרת התכנית יישארו בבעלותה הבלעדית של אורי, והתלמיד אינו רשאי לעשות בהם כל שימוש, לצלם או להעתיק אותם, או להעביר אותו לצד שלישי כלשהו, וכל זאת למעט שימושו האישי של התלמיד. כמו כן, התלמיד אינו רשאי להקליט ו/או לצלם ו/או לתעד בכל אמצעי דומה את השיעורים שיועברו במסגרת התכנית, וזאת למעט תרשומת שתיערך על ידי התלמיד לשימושו האישי.
 5. במהלך לימודיו של התלמיד בתכנית הוא יתנהג התנהגות נאותה בהתאם וישמע להוראות החברה ונציגיה. החברה זכאית להרחיק תלמידים, ללא החזר כספי, עקב התנהגות לא נאותה או מקובלת.
 6. התלמיד מאשר כי ידוע לו כי: אורי אינו מתחייב שהתכנית מהווה ערובה להצלחה כלשהי בשיפר המצב הכלכלי או השקעות בשוק ההון, נדל’ן או אפיקי השקעה נוספים אשר נלמדים בקורסים ואין בהסתכמות על התכנים המועברים במסגרת התכנית בכדי לגרום לכך שהתלמיד יבצע, ככל שיבצע, יהיה אכן רווחי, יספק לתלמיד תשואה מסוימת ויענה על ציפיות התלמיד. בסימון של אישור הסכם זה התלמיד מאשר את הסכמתו כי הנתונים שמסר לאורי עשויים בין היתר לשמש לצרכי דיוור ישיר בנוגע למוצרים/ שירותים של החברה ושל גופים הקשורים אליה במקרה שהחברה תסבור שהתלמיד יהיה מעוניין בהם. בכלל זה, התלמיד מסכים לקבל דברי פרסומת מאורי ומגופים קשורים אליו למטרות שיווקיות, כולל למשלוח פרסומת באמצעות , SMS , Email, פקס וטלפון. באפשרות התלמיד להודיע בכל עת כי ברצונו שלא לקבל יותר פרסומים והצעות כאמור.
 7. כאמור,בכל עת שהלקוח יבחר להסיר את כתובת הדוא”ל באמצעותה נרשם ,יוכל באמצעות הסרה קלה (לחיצה על הסר/בטל ) ו/או reply לדואר השיווקי ו/או לכתובת:[email protected]
 8. התלמיד מאשר כי קרא והבין את כל סעיפי מסמך זה, וכי אישורו האלקטרוני עליו מהווה את הסכמתו לתוכנו ולהתחייבויותיו על פיו.
 9. סמכות השיפוט בקשר עם תכנית זאת ומסמך זה מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

 

תקנון ותנאי עסקה – לקורס דיגיטלי בהתנהלות כלכלית והשכלה פיננסית של אורי קוסקאס

אורי קוסקאס- עוסק מורשה 303039705

 

 1. הקורסים הדיגיטלי של אורי קוסקאס (להלן: “אורי“) מורכב מרכיבי וידאו והרצאות אינטרנטיות מוקלטות. עיקרי הקורס מפורטים להלן –

א. הקורס דיגיטלי ובנוי משיעורים אינטרנטיים מוקלטים (להלן: ‘קורס דיגיטלי בהתנהלות כלכלית והשכלה פיננסית’) – בחלק זה ילמדו תכנים הכוללים בין היתר השכלה פיננסית והתנהלות כלכלית, יסודות הנדל”ן, מושגי יסוד ותהליכי יזמות ובנוסף מושגים בסיסיים בשוק ההון, לימוד אסטרטגיות מסחר לטווח ארוך ובינוני ולימוד עקרונות כלליים להשקעה.
ב. במידה ורכש התלמיד חבילה הכוללת מפגשים אישיים ויעוץ נדל”ן כבונוס, יהיה עליו לתאם מועד במהלך החודש לאחר הרכישה

 1. ניתן לשלם את שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, צ’ק ומזומן. שכר לימוד שישולם שלא במזומן יחשב כמשולם אך ורק עם גבייתו בפועל על ידי החברה, ללא כל תנאי, סייג או תביעה של צד ג’. כל סכום שלא נגבה בפועל, מחמת אי כיבוד שיק או ביטולו או אי כיבוד הוראת תשלום או ביטולה, מכל סיבה שהיא בכלל ומפני הוראת ביטול בפרט, ייחשב כחוב פסוק המגיע לחברה מכוח הסכם זה ויהא על התלמיד לשלמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, הוצאות החזרה והוצאות גביה על פי הנהוג בבנק הפועלים והמקובל בחברה בכל עת רלוונטית.
 2. תנאי ביטול השתתפות בחבילת התוכן והקורסים והחזר שכר לימוד יהיו לפי המפורט להלן:

א. ביטול ההשתתפות בקורס , בכתב לכתובת מייל [email protected] בחברה (להלן: ”שירות לקוחות”) בהתאם לאמור להלן, וכאמור בסעיף 7, תוך 14 יום ממועד התשלום ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, ללא דמי ביטול. למעט מקרים מיוחדים באישור מראש ובכתב כדוגמת הקפאת חשבון, או אי קבלת מענק מגוף שלישי .

התלמיד מתחייב כי בנוסף להודעה בכתב אשר מאפשרת לו לקבל זיכוי מלא על התוכנית במידה ונעשתה בכפוף לתנאים, ישוחח עם אחד ממנהלי החברה . יובהר כי, שיחת הטלפון עם אחד ממנהלי החברה איננה מבטלת את זכותו של התלמיד לקבל זיכוי מלא במידה ועמד בתנאים, אך מגנה על החברה ועל אפשרותה לקבל ביקורת ולבצע “בקרת איכות”.

 1. החזר כספי כמפורט בסעיף 4 לעיל יבוצעו באמצעות החזר דרך האמצעי שדרכו שולם או בהעברה בנקאית לחשבון של התלמיד בתוך 30 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול.
 2. הבטחת מקומו של התלמיד בתכנית ומתן גישה לקורסים הדיגיטלים מותנית בהסדרת שכר הלימוד וחתימה על מסמך זה, טרם תחילת הפעילות.
 3. אורי רשאי לשנות, ללא כל הודעה מוקדמת, את התכנים, שעות הלימוד, מועדי הקורסים, המרצים, או כל פרט מקצועי אחר הקשור לתכנית, והכל לפי שיקול דעתה המקצועי, מבלי שיהווה טיעון ו/או עילה לביטול או החזר שכר הלימוד, אלא כאמור בהסכם זה.
 4. כל הזכויות במסמכים, קבצים וכל חומר אחר, שיימסרו לתלמיד במסגרת התכנית יישארו בבעלותה הבלעדית של אורי, והתלמיד אינו רשאי לעשות בהם כל שימוש, לצלם או להעתיק אותם, או להעביר אותו לצד שלישי כלשהו, וכל זאת למעט שימושו האישי של התלמיד. כמו כן, התלמיד אינו רשאי להקליט ו/או לצלם ו/או לתעד בכל אמצעי דומה את השיעורים שיועברו במסגרת התכנית, וזאת למעט תרשומת שתיערך על ידי התלמיד לשימושו האישי.
 5. במהלך לימודיו של התלמיד בתכנית הוא יתנהג התנהגות נאותה בהתאם וישמע להוראות החברה ונציגיה. החברה זכאית להרחיק תלמידים, ללא החזר כספי, עקב התנהגות לא נאותה או מקובלת.
 6. התלמיד מאשר כי ידוע לו כי: אורי אינו מתחייב שהתכנית מהווה ערובה להצלחה כלשהי בשיפר המצב הכלכלי או השקעות בשוק ההון, נדל’ן או אפיקי השקעה נוספים אשר נלמדים בקורסים ואין בהסתכמות על התכנים המועברים במסגרת התכנית בכדי לגרום לכך שהתלמיד יבצע, ככל שיבצע, יהיה אכן רווחי, יספק לתלמיד תשואה מסוימת ויענה על ציפיות התלמיד. אורי עשוי להפנות את לקוחותיה לסחור באופן עצמאי בפלטפורמות מסחר כלשהן נוסח ברוקרים הפועלים בישראל/ חברי בורסה וכיו”ב (להלן: “פלטפורמות המסחר“) או להפנות לגופים ומוסדות פיננסים או אנשי מקצוע שיכולים לעזור בשיפור המצב הכלכלי. ידוע ללקוח כי החברה אינה מבצעת בדיקת נאותות כלשהי אודות פלטפורמות המסחר והגופים הפיננסים המוצעות וככל שהיא מפנה לקוחות לחברות וגופים אלה, ההפניות הינן בגדר של המלצות בלבד וכי ככל שהלקוח מעוניין אכן לסחור או לפעול לפי הנחיות והמלצות גופים אלה, הבחירה הסופית כלשהי, בין היא מוצעת על ידי אורי ובין אם לאו, הנה של הלקוח בלבד, ועל אחריותו בלבד. אורי לא יהיה אחראי להתקשרות בין הלקוח לבין חברות פיננסיות או בתי השקעות או פלטפורמות מסחר ככל שתעשנה והיא אינה צד קשור להתקשרות זאת, ובכלל זה לא תהיה אחראית לשום מצג ו/או נזק ח”ח שייגרם ללקוחות פלטפורמות המסחר לרבות לכספי הלקוחות המופקדים אצל פלטפורמות המסחר, עמלות הנגבות מהלקוחות, דיוק הציטוטים שניתנים ללקוחות פלטפורמות המסחר וכיו”ב. ידוע ללקוח שאורי עשוי להיות קשור בהסכם הפניות עם פלטפורמות המסחר או גופים ומוסדות פיננסים ועשויה ליהנות מתגמול כספי כתוצאה מהפניית לקוחותיה כלשהן. ככל שהתלמיד יקבל החלטות כלשהן בהתבסס על תכני התכנית ובפרט תכני בשוק ההון או בהתנהלות כלכלית, הרי שהוא מקבל אותן באופן עצמאי בלבד, על שיקול דעתו הבלעדי. הסקירות או ההמלצות הכלולות במסגרת חלק מהתכנית הינם בגדר של מידע צופה פני עתיד המבוססות על נתונים שנאספו על ידי אורי ועל תחזיות שאורי פיתח. כך, שההתרחשות בפועל עשויה להתממש באופן שונה, לרבות מהותית, מהצפוי.
 7. בסימון של אישור הסכם זה התלמיד מאשר את הסכמתו כי הנתונים שמסר לאורי עשויים בין היתר לשמש לצרכי דיוור ישיר בנוגע למוצרים/ שירותים של החברה ושל גופים הקשורים אליה במקרה שהחברה תסבור שהתלמיד יהיה מעוניין בהם. בכלל זה, התלמיד מסכים לקבל דברי פרסומת מאורי ומגופים קשורים אליו למטרות שיווקיות, כולל למשלוח פרסומת באמצעות , SMS , Email, פקס וטלפון. באפשרות התלמיד להודיע בכל עת כי ברצונו שלא לקבל יותר פרסומים והצעות כאמור.
 8. כאמור,בכל עת שהלקוח יבחר להסיר את כתובת הדוא”ל באמצעותה נרשם ,יוכל באמצעות הסרה קלה (לחיצה על הסר/בטל ) ו/או reply לדואר השיווקי ו/או לכתובת:[email protected]
 9. התלמיד מאשר כי קרא והבין את כל סעיפי מסמך זה, וכי אישורו האלקטרוני עליו מהווה את הסכמתו לתוכנו ולהתחייבויותיו על פיו.
 10. סמכות השיפוט בקשר עם תכנית זאת ומסמך זה מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.